Menü Bezárás

ALAPÍTÓ NYILATKOZAT

Római Sas Birodalma – Alapító nyilatkozata

(Kinyilatkoztatta Janus MaximusImperiumMaius et PontifexMaximus a Római Sas Rend 2016. április 25-i avatási ceremóniáján) 

A világ idestova egy – két éve immár nem olyan, mint ahogy azt korábban, évtizedek óta megszoktuk. Változófélben van. A nagyhatalmak újraosztják a kontinenseket. Ez csakúgy, mint évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt, háborúval, vérontással, pusztítással jár. A háborúnak áldozatai vannak, halottak, menekültek, migránsok.

Ezáltal növekedett a Római Sasnak is a történelmi szerepvállalásának szükségessége.

Vissza kell, hogy térjen a gyökerekhez, a Római Birodalomhoz, amikor Európa, Ázsia és Afrika civilizált része egységes volt. Nem volt Európai Unió, Afrikai Unió, ASEAN.

Az első lépéseket már megtettük. Van sasunk Mauritániából, Algériából, Romániából, Magyarországról, Angolából, Albániából, Olaszországból, Kongóból, Eritreából, Izraelből, Bissau – Guineából, Komor szigetekről, Palesztinából, Marokkóból, Guineából, azaz 15 országból és létszámunk avatásról avatásra szaporodik.

A mai avatáson az országok száma Ugandával, Indiával, Angliával, Szenegállal, Etiópiával, Egyiptommal és Ghánával 23-ra bővül.

Együttműködünk a legfontosabb, napjainkban is aktívan tevékenykedő lovagrendekkel, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetségével, a Szuverén Ciprusi Renddel, a Szent György, a Mártír renddel, a Jeruzsálemi Szent Lázár Kórházi Lovagrenddel, a Székely Lovagrenddel és számos más, jelentős társadalmi szerepet vállaló szervezettel, mint az ’56-os Nemzetőrséggel.

Ma a felsorolt szervezetek mellett együttműködési szerződést írunk alá a Magyarországi Arab Közösség Egyesületével is.

Úgy vélem, mindezek megalapozzák, hogy a továbbiakban kikiáltsuk a Római Sas Birodalmát.

Ez az elhangzottakon kívül magába foglal még hat önálló egyházi szervezetet, befogadja a Máltai Hórusz Spirituális Rendet, a Jeruzsálemi Oroszlános Rendet, valamint az Ízisz Lányai női rendet, az ANAHITA Rendet, a Szent Hippokratész Gyógyító Rendet.

A Római Sas Rend provinciáinak kiterjesztése a Római Sas Birodalmává indokolt, és összhangban áll az ImperiumMaius-i kinevezésemmel, valamint a PontifexMaximus-i hivatásommal.

A Római Sas Rendet újradeklaráló III Victor Emmanuel olasz és albán király és etióp császár azzal a szándékkal alapította a rendet, hogy elsősorban Róma ügyét szolgáló nem olasz állampolgárok legyenek a tagjai.

Ez de facto azt jelenti, hogy a Római Sas Rend központja változatlanul Róma. Rómában választják a nagymestert és választják a rend elöljáróit.

Róma feladata a történelmi örökség feldolgozása, a hagyományok ápolása, a lovagi hierarchia megállapítása.

A Rómán kívüli provinciák birodalommá egyesülve, birodalmi strukturális felépítés alapján építik a nemzetközi sas rendet, a mindenkori ImperiumMaius világi és PontifexMaximus vallási vezető irányítása alatt.

Így a Római Sas Birodalma magába foglalja nem csak azokat az országokat, amelyek hajdanában Rómát jelentették, hanem a világ összes civilizált országát. Mindazokat az országokat, amelyek képesek követni jelenleg vagy a jövőben Róma történelmi eszmeiségét. Továbbá magába foglalja azokat a szervezeteket és szellemi intézményeket is, amelyek leginkább megfelelnek ennek a szellemiségnek.

A Római Sas spirituális birodalmának struktúrája újraidézi a Római Birodalom közigazgatási, katonai és vallási képét.

Az, hogy jelenleg a Római Sas Rendnek nincs nagymestere, nem akadályozza meg, hogy mint PontifexMaximus és ImperiumMaius a Római Sas Rend tagjaival együtt véghezvigyük, amit elképzelt Marius, Marcus Aurelius, Cicero, III Victor Emmanuel, azaz, hogy a széteső világunkba visszahozzuk a civilizáció és demokrácia szellemét. Nem csak Magyarországon, hanem az egész világon.

Potentatem et honor

A RÓMAI SAS BIRODALMA ÉS RENDJE SZERVEZETEI

Máltai Hórusz Spirituális Rend (pdf)

ANAHITA Rend (pdf)

 Ízisz Lányai Női Rend (pdf)

ANKH Rend (pdf)

Szent Hippokratész Gyógyító Rend (pdf)

Jeruzsálemi Oroszlános Rend (pdf)

 Római Sas Magyar Érintettségű Lovagjainak Nemzetközi Egyesülete 

Kisebbségi és Hátrányosan Megkülönböztetett Egyházak és Más Vallási Szervezetek Tagjainak Nemzetközi Egyesülete

RÓMAI SAS BIRODALMÁNAK RÖVID TÖRTÉNETE

Marius Caesar nagybátyja által megreformált légiókban a legkiválóbb lovas katonák elit réteget képeztek. Ők voltak a birodalom első lovagjai, Caesar korában ők és családjak voltak a birodalom első elit harcosai. Caesar korában két és félezer, később mintegy tízezer családról beszélhetünk, az egész birodalom területén.

A lovas lovagok rendszere egészen a Római Birodalom széthullásáig fennállt. A Római Sas lovagjaira mindig számíthattak a cézárok, a német-római császárok és az olasz királyok. Gyakran ők maguk voltak a lovagrend nagymesterei.

Így történhetett az is, hogy 1942. március 14-én a 172. számú királyi rendelettel III. Viktor Emmanuel Olaszország és Albánia királya, Etiópia császára meghatározta a Római Sas Civil és Katonai Rendet. A Rendet nagymesterként maga a király, az Augustusok utolsó leszármazottja vezette.

A rendelet első mondatával a király a következőképpen definiálta a lovagrend célját:

A világ a mai helyzetében megköveteli, hogy különös tiszteletet tanúsítsunk a szövetséges nemzetek és barátaik iránt, ezért új lovagrendet alapítunk azon külföldi állampolgárok számára, akik Olaszország érdekében érdemeket szereztek.”

Az alapítói szándék legitimizálja, hogy a királyt követő negyedik nagymesterrel kötött egyezség értelmében a Római Sas Rendet és abból kialakult Római Sas Birodalmát Olaszországon (Rómán) kívül az Imperium Maius vezesse.

A történelem és a királyi akarat ez, amelyek a Római Sas Rendet és más lovagrendeket megkülönböztet más civil szervezetektől.

 

Potentatem et honor!

ELÉRHETŐSÉG

Legátusi Parancsnokság

1113 Budapest Badacsonyi u. 7.

E-mail cím: romai.sas.rend@gmail.com

Állománygyűlések helyszíne: 1114 Budapest Fadrusz u. 5.

Állománygyűlések, valamint klubnapok időpontja 2018-ban: 

07.09., 08.13.,  09.10.,  10.08.,  11.12.,  12.10.

Nyitva tartás: a megjelölt napokon 17,00 órától.

TÁRSSZERVEZETEINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEINK

KIEMELT PARTNEREINK​

BIRODALMI BESZÁLLÍTÓK:

RÓMAI SAS BIRODALMA – IDEGEN NYELVEKEN